Vrù (22.10.2018)

Vrù - Rivirin (27.01.2019)

Vrù - La Blinant - Colle San Giacomo (01.03.2019)

Vrù - Colle San Giacomo (03./04.10.2019)

Vrù - Rivirin (24.09.2020)

Vrù (03.10.2020)

Vrù - La Blinant - Cappella di San Giacomo (17.01.2021)