Forno Alpi Graie - Gias Travet - Gias Nuovo Fontane - Mojes - Rivotti (03./04.09.2017)

Rivotti - Mojes - Gias Nuovo Fontane - Gias Travet - Forno Alpi Graie (21.10.2018)

Rivotti - Mojes - Gias Nuovo Fontane (20.01.2019)

Rivotti - Balmes - Mojes (26.02.2019)

Rivotti - Mojes (01.09.2019)

Rivotti - Mojes (25.10.2020)

Rivotti - Balmes - Mojes (19.12.2020)

Alboni - Surneis - La Costassa - Pera Berghina - Rivotti - Balmes - Mojes - Alpe Pià Nou (19.12.2020)

Rivotti - Crest - Balmes - Mojes - Gias Nuovo Fontane (16.01.2021)

Rivotti - Crest - Balmes - Mojes - Gias Nuovo Fontane - Gias Alpetta - Gias Giaute - Balmes - Rivotti (01.09.2021)