Rivotti - Balmes - Gias di mezzo - Gias Vej - Gias Costa - Gias Alpetta - Gias Giaute - Alpe Invers - Rivotti (05.07.2021)